Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie

 

Rubriek A - Algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk: fotografische werken zoals

bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde fotografische

werken op één lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij

geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia,

negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk of enige andere optische of elektromagnetische drager, dan

wel een (elektronisch verzonden) databestand.Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231

BW.Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en

een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten,

ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze

voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd,

worden door de Fotograaf te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om

tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte

verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde

vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn

tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie, [inclusief de BUR] (en wel de meest recente versie

die is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze

Algemene Voorwaarden. De Fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de

overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

5. Foto's worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto's zijn vanaf

het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Foto's door de Fotograaf

onbeschadigd retour worden ontvangen.

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Indien

de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht

de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na

het gebruik voor kostenloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen

van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

8. Foto's blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de

eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij

geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het

auteursrecht op het Fotografisch werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij de

Fotograaf. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de

Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel

heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

9. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien

werkdagen na levering van de Foto schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft

het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot

onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk

worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

11. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is

de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in

verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een

inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten

rechte voor zijn rekening.

Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten,

welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de

Wederpartij in aanmerking. De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren.

Indien de Wederpartij niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens

relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als

bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

12. Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan wel de

mediabegroting van de Wederpartij in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke

vergoeding, heeft de Fotograaf het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de

Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de

accountant volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van

de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

13. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op

compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de

Fotograaf heeft verstrekt.

14. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk

en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is

omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien

omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot

éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het

aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. Indien toestemming

is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas

worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek

overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die

bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de (BUR-)licentie dan wel, indien

de BUR niet van toepassing is, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs

voortvloeien.

15. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk

op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht,

waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik,

met een minimum van EURO [300].

 

 

 

 

16. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met

een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van

deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het

recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan

publicatierechten.

17. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder

kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

18. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen

verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De

Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde

personen.

19. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er

sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De

aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover

er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde

somma.

20. Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in

geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

21. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door

Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en

een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde

rechter in Nederland.

Rubriek B - Opdrachten

22. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf

welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een

schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan,

uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de

Fotograaf overeenkomstig de offerte.

23. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen

technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden

dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen

door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor

accoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

24. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke

reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet

gemaakte kosten.

25. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de

toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen, inclusief

modellen en stylisten.

Rubriek C - Vrije producties en levering uit archief

26. Als zichtzending ter beschikking gestelde Foto's, die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij

binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto's die wel worden gebruikt dienen door de Wederpartij

binnen 3 maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval Foto's langer worden behouden dan

de overeengekomen periode, is per dag tenminste verschuldigd: EURO [1,50] voor elke afdruk of elk

duplicaat, EURO [5] voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief.

De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Foto’s aan

de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel daarna vervaardigd duplicaat van de Foto’s in welke vorm dan

ook behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

27. Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van a. EURO [40] indien achterop

een Foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens

de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen; b. EURO [20] indien een diapositief niet voor

publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

28. Indien een Foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in artikel 26

daaronder begrepen) aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

29. In geval van vermissing of beschadiging van een Foto is een vergoeding verschuldigd van: minimaal

EURO [685] voor een dia, negatief of polaroidfoto; minimaal EURO [100] voor een afdruk of duplicaat.

Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op

Foto's.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [147/2003]

 

Privacyverklaring AVG

 

Flexart, gevestigd Heilige Stoel 5509, 6601TX Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.flexart.nl

Heilige stoel 5509

6601 TX  Wijchen

0612791050

Persoonsgegevens die Flexart verwerkt

Flexart verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Flexart verwerkt

Flexart heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contactformulier dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Flexart persoonsgegevens verwerkt

Flexart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening

– Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren

– Om jouw betaling af te kunnen handelen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Flexart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Flexart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.flexart.nl dat per e-mail bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.

– Voor offertes en facturen gebruik ik MS Word.

In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.

– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met WeTransfer en opgeslagen op een NAS met als back-up OneDrive. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.flexart.nl of social media als Facebook en Instagram. Via een contactformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing.

Hoe lang Flexart persoonsgegevens bewaart

– Contactgegevens: Flexart bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

– In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.flexart.nl en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flexart verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die Flexart gebruikt

Flexart gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flexart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar, zie contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Flexart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Flexart persoonsgegevens beveiligt

Flexart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contactformulier

 

 

 

 

Home Story Portfolio Contact

© 2018 | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring

Flexart

 

Heilige Stoel 5509

 

6601TX Wijchen

 

Telefoon: +31 06 12 79 10 50

 

E-mail: gebruik contactformulier

 webdesign | Studio Fabienne Balvers